رفتن به محتوای اصلی

معرفی سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

عدم دسترسي سريع به تحقیقات انجام شده، عدم انطباق پژوهش ها با نیازها و اولویت های تحقيقاتي دستگاه های اجرایی استان، عدم نظارت و مدیریت موثر بر فعالیت های پژوهشی به منظور هدایت این پژوهش ها در راستای اهداف توسعه استان  از جمله این آسیب ها محسوب می شوند. در راستای حل مشکلات فوق الذکر، سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی استان به منظور تحقق اهداف ذیل طراحی شده است:

  1. دسترسي سریع به اطلاعات تحقیقاتی استان(نیازهای پژوهشی، تحقیقات اولویت دار، در حال اجرا و خاتمه یافته و پژوهشگران)؛
  2. هدایت فعالیت های پژوهشی در استان به منظور پیش گیری از موازی کاری و انجام پژوهش های تکراری غیر قابل توجیه؛
  3. مدیریت فعالیت های پژوهشی استان و ساماندهی آنها در راستای نیازها و اولویت های استان؛
  4. اولویت بندی طرح های پژوهشی پیشنهادی دستگاه های اجرایی استان؛
  5. ایجاد شبکه ای پویا به منظور تسهیل ارتباط دستگاه های اجرایی با محققان مراکز علمی و تحقیقاتی.