شما اینجا هستید

قطع وابستگی نفتی نیازمند توسعه صادرات و حمایت جدی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان است