شما اینجا هستید

برای قطع وابستگی نفتی نیازمند توسعه صادرات و حمایت جدی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان هستیم