شما اینجا هستید

مطالب دنبال شونده ها

1395/10/25 - 10:18

 

بعضی ها آن قدر به دیگران 
وفادارند که به خودشان خیانت می کنند.

 گابریل گارسیا مارکز