اصول و تکنیکهای مشاوره در مدیریت ۳۰۵۲۲۰۰۳

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : اصول و تکنیکهای مشاوره در مدیریت ۳۰۵۲۲۰۰۳
  • نظری: ۳.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۳ ساعت
  • شهریه: ۴۰۵,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۶۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
بهبود مدیریت
دوره های بهبود مدیریت
اصول و تکنیکهای مشاوره در مدیریت
توجه! این دوره اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین می‌باشد و ثبت نام سایر دستگاه‌های اجرایی تایید نمی‌شود.