روش های سنجش و تحلیل فرهنگ سازمانی ۳۰۵۲۱۸۱۶

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : روش های سنجش و تحلیل فرهنگ سازمانی ۳۰۵۲۱۸۱۶
  • نظری: ۱۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۱۶ ساعت
  • شهریه: ۸۶۴,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۱۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
روش های سنجش و تحلیل فرهنگ سازمانی