دوره مهارتهای زندگی ۳۰۵۲۱۶۳۶

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : دوره مهارتهای زندگی ۳۰۵۲۱۶۳۶
  • نظری: ۶.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۶ ساعت
  • شهریه: ۲۱۶,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۲۰۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:
توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
دوره مهارتهای زندگی