شبکه های اجتماعی ، سواد رسانه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی ۳۰۵۲۱۲۴۴

اطلاعات دوره
عنوان پودمان / دوره : شبکه های اجتماعی ، سواد رسانه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی ۳۰۵۲۱۲۴۴
  • نظری: ۸.۰۰ساعت
  • عملی/کارگاه : ۰.۰۰ساعت
  • بازدید: ۰.۰۰ساعت
  • جمع: ۸ ساعت
  • شهریه: ۳۲۴,۰۰۰ریال
  • ظرفیت: ۲۵۰
  • عنوان پست:
  • حداکثرجلسات غیبت: یک دهم کل ساعت آموزش
  • استاد:
  • تاریخ آزمون:
سرفصل:

شبکه های اجتماعی و کارکرها و نقش آن در جامعه و سازمان

حریم خصوصی، هویت مجازی و امنیت در فضای مجازی

فرصت ها و تهدیدهای گسترش شبکه های اجتماعی در سازمان

راهکارهای پیشگیری از بروز آسیب های شبکه های اجتماعی

راهکارهای امن برای بهره گیری از خدمات فناورانه شبکه های اجتماعی

مسائل حقوقی و قوانین ناظر بر فعالیتهای افراد حقیقی و حقوقی در شبکه های اجتماعی و مسئولیت اجتماعی

مفهوم سواد رسانه ای و اصول تجزیه و تحلیل محتوای رسانه، اصول تولید و انتشار پیام و محتوای رسانه ها

ویژگی ها، ابعاد و اصول سواد رسانه ای

مراحل کسب سواد رسانه ای

سواد رسانه ای و مسئولیت اجتماعی

آثار و نتایج سواد رسانه ای بر مسئولیت اجتماعی

ارائه یک نمونه موفق از کاربرد شبکه های اجتماعی در سازمان ها

 

توضیحات:
عمومی
دوره های توانمندی های عمومی
شبکه های اجتماعی ، سواد رسانه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی