اطلاعیه فوری (استحکام بنا)

اطلاعیه فوری (استحکام بنا)

ضوابط جدید صدور استحکام بنا

با عنایت به مصوبه هیات مدیره سازمان، از تاریخ 10 شهریور 99 صدور فرم استحکام بنا با شرایط ذیل انجام می پذیرد:

1. اضافه بنا تا 25 درصد مازاد بر متراژ پروانه ساختمانی : تهیه نقشه سازه و معماری وضع موجود به همراه فایل محاسباتی

2. اضافه بنای بیش از 25 درصد مازاد بر متراژ پروانه ساختمانی : تهیه نقشه سازه و معماری وضع موجود به همراه فایل محاسباتی و انجام رویه مقاوم سازی

3. اضافه بنای بام تا 25 درصد بنای موجود طبقه بام (نسبت به کل بنای بام، شامل خرپشته، اتاقک آسانسور، تخلف و ..) :  تهیه نقشه سازه و معماری وضع موجود به همراه فایل محاسباتی

4. اضافه بنای بام بیش از 25 درصد بنای موجود طبقه بام (نسبت به کل بنای بام، شامل خرپشته، اتاقک آسانسور، تخلف و ..) :  تهیه نقشه سازه و معماری وضع موجود به همراه فایل محاسباتی و انجام رویه مقاوم سازی