ابلاغیه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص الزام انجام آزمایشات ژئوتکنیک

ابلاغیه اداره کل راه و شهرسازی در خصوص الزام انجام آزمایشات ژئوتکنیک

با عنایت به مفاد مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

با عنایت به مفاد مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان و ابلاغیه شماره 430/46272 مورخ 1399/4/25 وزارت راه و شهرسازی و همچنین بند 3 ابلاغیه شماره 19776/100 مورخ 1399/6/6 اداره کل راه و شهرسازی، تمامی ساختمان‌های احداثی استان، مشمول انجام آزمایشات ژئوتکنیک می‌باشند و در هنگام تحویل نقشه‌ها به سازمان می‌بایست نسبت به ارائه قرارداد و نتایج آزمایش ژئوتکنیک اقدام گردد.

لذا مقتضی است؛ دفاتر طراحی و طراحان سازه با عنایت به الزام انجام مطالعات ژئوتکنیک به لحاظ زمانبر بودن انجام آزمایش خاک و فرآیندهای مربوطه، در اولین اقدام پس از صدور دستور تهیه نقشه، مالک را جهت انعقاد قرارداد آزمایش ژئوتکنیک به یکی از آزمایشگاه‌های دارای صلاحیت ارجاع فرمائید.

ساختمان‌های ذیل نیاز به انجام مطالعات ژئوتکنیک دارد: 

1-ساختمان 5 طبقه در صورتی که با اهمیت کم یامتوسط باشد. 
2-کلیه ساختمان‌های با اهمیت خیلی زیاد(کلیه بیمارستان‌ها، آتش‌نشانی‌ها) 
3-ساختمان مورد نظر با مساحت اشغال بیش از 300مترمربع باشد. 
4-در طراحی و اجرای ساختمان نیاز به گودبرداری به میزان بیش از 2متر باشد. 
5-تعداد ساختمان‌ها‌زیاد (بیش از3ساختمان مشابه و نزدیک به یکدیگر مانند شهرک‌ها، پروژه‌های انبوه‌سازی و غیره) باشد. 
6-نوع زمین طبق مبحث 6مقررات ملی ساختمان(استاندارد2800)، از نوع1 و2 نباشد. 
7-احتمال مواجه شدن با خاک دستی در محل ساخت وجود داشته باشد.
8- احتمال مواجه شدن با خاک‌های مسئله‌دار(مانندخاک‌های متورم شونده،خاک‌های با پتانسیل روانگرایی و خاک‌های رمبنده)وجود داشته باشد. 
9-سازه‌ای در مجاور محل موردنظر که احتمال خسارت به آن وجود دارد. 
10-محل مورد نظر در منطقه خرد شده گسل اصلی واقع شده باشد. 
11-مناطقی با سطح آب زیر زمینی بالا(براساس بررسی‌های محلی) 

 زمانبر بودن انجام آزمایش خاک و فرآیندهای مربوطه، .

متن نامه ابلاغیه
ابلاغ مصوبات هیات چهار نفره استان